Kamíci pro Vás

Pojmenování symbolů

 

Co je hra „KAMíci pro vás!“???

Hra „KAMíci pro vás!“ je tu od nás – Katedry aplikované matematiky! Můžete se těšit na soubor karetních postřehových mini her využívající 31 karet, na kterých je po 6 matematických symbolech. Celkem můžete na kartičkách objevit 31 různých symbolů, přičemž každá dvojice kartiček má společný právě jeden symbol – symbol má stejný tvar i barvu, ale  velikost může být různá. Vaším úkolem je tento symbol odhalit  rychleji než ostatní. Jste připraveni?

 

Mini hry

Jsou rychlé, postřehové a hrají je vždy všichni hráči najednou. Je jen a jen na vás, jakou z miniher si vyberete. Fantazii se ale meze nekladou a můžete si vymyslet i vlastní mini hru. Hlavním cílem je ZÁBAVA!

Chcete být šampionem KAMíků? Na konci pravidel pro mini hry je turnajový bodový systém.

 

Došlo ke shodě a nevíte, kdo vyhrál?

Nevíte, kdo z hráčů je vítězem dané mini hry? V případě dvou stejně šikovných hráčů je to jednoduché  –   zahrají si vzájemný „rozstřel“ a ten, kdo zvítězí, vyhrál mini hru. V „rozstřelu“ si každý hráč lízne kartu a oba současně ji obrátí lícem nahoru. Ten hráč, který první najde shodný symbol na těchto dvou kartách, vyhrává. Pokud má nerozhodný stav více hráčů, zahrají si například jedno kolo mini hry „Pálí, pálí, pálí!!!“.

Pravidla mini her

Ber, co můžeš !

Každý hráč obdrží jednu kartu, kterou před sebe položí lícem (obrázky) dolů. Zbylé karty dejte do středu  lícem  nahoru. Všichni  obrátí  svou  kartu současně.  Ten  hráč,  který  najde a pojmenuje symbol, který je na jeho kartě stejný jako na kartě v balíčku uprostřed, si může kartu z balíčku vzít a položit ji na kartu, kterou má před sebou. Hra okamžitě pokračuje, dokud jsou  další karty ve středovém balíčku. Hráč, který má  na konci hry nejvíce karet, vyhrává.

Černá díra

Sejměte z balíčku jednu kartu a položte ji do středu lícem dolů. Zbylé karty rozdejte tak, aby každý hráč získal stejný počet karet, které si v balíčku položí před sebe lícem dolů. Kartu uprostřed otočte a hra může začít. Hráči ve stejnou chvíli otočí první kartu ze svého balíčku lícem nahoru. Ten hráč, který jako první najde a pojmenuje symbol stejný na kartě před ním a na kartě ve středovém balíčku, položí svou kartu na kartu ve středu a otočí ve svém balíčku kartu novou. Vyhrává ten hráč, který se jako první zbaví svého balíčku.

Pálí, pálí, pálí! ! !

Každý z hráčů dostane do ruky jednu kartu otočenou lícem dolů (do dlaně). Na povel všichni svou   kartu   otočí  tak,   aby   na  ni   viděli   i  ostatní.  Kdokoliv   najde  mezi  svou   kartou a kartou některého protihráče stejný symbol, vykřikne jeho název a svou kartu přidá do ruky protihráči, který měl kartičku se shodným symbolem. Tento protihráč pak hledá shodu mezi nově získanou kartou a kartou jiného protihráče s tím, že ostatní hráči hledají také. Pokud jakýkoliv hráč najde shodu s dalším protihráčem, předá mu všechny své karty nahoru do ruky. Kolo končí, jakmile všechny karty skončí v ruce poslednímu hráči. Tyto karty si pak hráč dá před sebe a hra pokračuje dalším kolem. Počet kol je omezen počtem karet a hráč, který "posbírá“ nejvíce karet, prohrává.

Odhal je všechny !

Jednu z karet umístěte doprostřed lícem nahoru a zároveň je každému hráči dána jedna karta lícem dolů. Všichni současně otočí – odkryjí své karty, přičemž následně hledají  shodný symbol mezi středovou kartou a některou z odrytých karet. Kdokoliv najde shodu a oznámí jí, vezme si odkrytou kartu k sobě a položí ji stranou lícem dolů. Středová karta a všechny ostatní zůstávají na místě. Všichni neustále pokračují v hledání shod mezi kartou středovou a zbývajícími odkrytými kartami. Když jsou všechny karty (vyjma středové) rozebrány, vezměte středovou kartu, zamíchejte ji do balíčku a hra pokračuje dalším kolem, dokud není balíček vyčerpán. Hráč, který získá nejvíce karet, vyhrává.

Tady máš!

Každému hráči rozdejte jednu kartu, kterou si vezme do ruky lícem dolů. Zbytek balíčku položte do středu lícem nahoru. Hra začíná současným odkrytím všech karet hráčů. Každý pak hledá shodu mezi kartou uprostřed a mezi kartami položenými před protihráči. První, kdo najde shodu a pojmenuje ji, umístí středovou kartu na protihráčovu kartu se shodným symbolem. Hra okamžitě pokračuje s nově odkrytou středovou kartou, dokud není balíček vyčerpán. Vítězem je hráč s nejméně kartami.

Dej to sem!

Každému hráči rozdejte stejný počet karet, který si postaví před sebe, aby byl dobře dostupný. Hra začíná tak, že všichni současně otočí balíček lícem nahoru. Hráč, který najde shodu na své kartě a na kartě protihráče, pojmenuje symbol, vezme kartu protihráči a společně se svou kartou je odloží bokem na svou hromádku. Ten, kdo takto nasbírá nejvíce karet, vyhrává.

Turnajový bodový systém

  • Ber, co můžeš: +1 bod za sebranou kartu/+5 bodů hráči, který nasbíral nejvíce karet
  • Černá díra: +10 bodů hráči, který se nejrychleji zbaví karet/- 20 bodů poslednímu hráči (pokud dohráváte hru, dokud nezůstanou karty jedinému hráči)
  • Pálí, pálí, pálí: -5 bodů za ztracenou kartu, +10 vítězi kola
  • Tady máš: +10 bodů hráči, který vyhrál, -5 bodů hráči, který má nejvíce karet
  • Dej  to  sem:  +10  bodů  hráči,  který  vyhrál,  -5  bodů  hráči,  který  jako  první  přišel o všechny své karty

Týmová hra

Rozděl a panuj!

V každém kole hry položte na stůl pevně stanovený počet karet lícem vzhůru na předem dohodnutá místa na stole - například 2x2 karty ve vrcholech čtverce. Dva či více týmů, každý s libovolným počtem hráčů (nejlépe dva až tři hráči v týmu) se před začátkem hry domluví na společné strategii. Během hry mají týmy za úkol odhalit a zapsat na papír společný symbol pro každou dvojici karet na stole. Týmy se předem shodnou na formě, v jaké budou tyto společné symboly zapsány. Tým, který najde a zapíše všechny dvojice jako první, oznámí „prvá“ a získává 10 bodů, každý další tým ohlásí „druhá, třetí, atd.“ a získává o 2 body méně. Za každou chybně určenou dvojici se týmu odečtou 2 body. Vyhrává tým s největším počtem bodů.


© 2018 VŠB-TU Ostrava